MinimiseTies

  Rustons 2 Eastgate 4 Game Scores Result
1 Charlie Hooton-Smith Rob Butler 10-15 15-10 6-15 8-15 1-3
2 Jack Hooton-Smith Sophie Wallis 15-13 6-15 15-9 16-14 3-1
3 Daron Smith Rob Sutton 10-15 8-15 11-15 0-3