MinimiseTies

  Gainsborough 1 Boston 2 Game Scores Result
1 (forfeit) 3-0
2 (forfeit) 3-0
3 (forfeit) 3-0