MinimiseTies

  Boston 2 Gainsborough Game Scores Result
1 (forfeit) 3-0
2 (forfeit) 3-0
3 (forfeit) 3-0